Tất cả danh mục

Trang Chủ > Điều khoản và điều kiện của trang web

Trang web Điều khoản và Điều kiện

Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang Web này. Vui lòng đảm bảo đọc kỹ các điều khoản và điều kiện trong tài liệu này, vì bất kỳ việc sử dụng trang web này có nghĩa là bạn đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện được liệt kê ở đây.

Các tham chiếu trong trang web này đến “chúng tôi”, “của chúng tôi”, v.v., đề cập đến Master Fireworks. và bất kỳ công ty con nào của nó. Mọi tham chiếu đến trang web này trong trang web này đề cập đến bất kỳ người nào liên hệ và/hoặc sử dụng trang web này.

Thông báo về quyền riêng tư của trang web Tất cả thông tin cá nhân hoặc thông tin được truyền đến trang web này phải tuân theo chính sách bảo mật của Master Fireworks bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân như được nêu trong trang web này.

Tính đúng đắn, đầy đủ và kịp thời của thông tin Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính đúng đắn và đầy đủ của thông tin trên trang web. Tất cả sự phụ thuộc vào các tài liệu trên trang web này đều có rủi ro riêng. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm về bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin và thông tin trên trang web này.

truyền tải Tất cả các thông tin liên lạc hoặc tài liệu phi cá nhân mà bạn truyền đến Trang web qua email hoặc cách khác, bao gồm tất cả các tài liệu, câu hỏi, nhận xét, đề xuất hoặc nội dung tương tự khác, được coi là không bí mật và không riêng tư. Tất cả nội dung do bạn truyền hoặc đăng lên Trang web là tài sản của Master Fireworks và có thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sao chép, tiết lộ, truyền tải, phân phối, phát sóng và đăng tải. Ngoài ra, bất kỳ ý tưởng, tác phẩm nghệ thuật, ý tưởng, nguồn cảm hứng, đề xuất hoặc khái niệm nào của bạn được truyền đến trang web này, Master Fireworks đều được tự do sử dụng cho nhiều mục đích (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phát triển, sản xuất, quảng bá và tiếp thị sản phẩm). Tất cả các mục đích sử dụng liên quan ở trên, Master Fireworks không chịu trách nhiệm cung cấp thông tin. Bằng cách cung cấp thông tin, bạn cũng đảm bảo rằng thông tin do bạn cung cấp thuộc sở hữu của bạn và sẽ không liên quan, và Master Fireworks sẽ không vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc vi phạm chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin. Bất kỳ luật hiện hành nào. Master Fireworks cũng không bắt buộc phải sử dụng thông tin được gửi.

Quyền sở hữu trí tuệ ® Chủ nhãn hiệu đã đăng ký là Master Fireworks. Master Fireworks bảo lưu mọi quyền.

Bản quyền, thương hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác của tất cả văn bản, hình ảnh và các tài liệu khác trên trang web này là tài sản của Master Fireworks hoặc được cấp phép bởi chủ sở hữu có liên quan.

Bạn được phép truy cập trang web này, sao chép các đoạn trích (tài liệu tham khảo), in chúng vào ổ cứng của bạn hoặc chuyển tiếp chúng cho người khác. Điều kiện tiên quyết duy nhất là bạn phải giữ lại tất cả bản quyền, thông báo độc quyền khác và thông báo nhãn hiệu xuất hiện trên bản sao. Việc sao chép bất kỳ phần nào của trang web không được bán hoặc phân phối vì mục đích thương mại, cũng như không được sửa đổi hoặc thêm vào các tác phẩm, ấn phẩm hoặc trang web khác

Các nhãn hiệu, logo, kiểu chữ và nhãn hiệu dịch vụ (gọi chung là “nhãn hiệu”) xuất hiện trên trang web này đều thuộc sở hữu của Pháo hoa chính hiệu. Không có gì trên trang web này có thể được coi là trao giấy phép hoặc sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào xuất hiện trên trang web này. Trừ khi được quy định trong các Điều khoản và Điều kiện này, bạn bị nghiêm cấm sử dụng các nhãn hiệu xuất hiện trên trang web này hoặc bất kỳ nội dung nào khác trên trang web này. Bạn cũng nên lưu ý rằng Master Fireworks sẽ trực tiếp thực hiện đầy đủ các quyền sở hữu trí tuệ của mình ở mức tối đa theo luật định.

Liên kết đến các trang web khác Các liên kết trong trang web Master Fireworks có thể dẫn bạn đến các hệ thống và mạng không phải Master Fireworks. Master Fireworks không chịu trách nhiệm về nội dung, độ chính xác hoặc chức năng của nó. Liên kết được cung cấp với thiện ý và Master Fireworks không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thay đổi nào sau đó đối với trang web được liên kết. Việc đưa các trang web khác vào liên kết không có nghĩa là Master Fireworks nhận ra chúng. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên đọc và hiểu các thông báo pháp lý và quyền riêng tư trên tất cả các trang web khác mà bạn duyệt.

Sử dụng trang web này có rủi ro của riêng bạn.

Bảo đảm Trang web này cung cấp cho bạn cơ sở “nguyên trạng” và “có sẵn”, và Master Fireworks không cung cấp bất kỳ hình thức bảo hành nào, dù rõ ràng, ngụ ý, theo luật định hay cách khác (bao gồm cả bảo hành ngụ ý bán hàng thương mại). giới tính, chất lượng thỏa đáng và khả năng ứng dụng cho một mục đích cụ thể), bao gồm đảm bảo hoặc đại diện cho thông tin trên trang web sẽ đầy đủ, chính xác, đáng tin cậy, kịp thời, không vi phạm quyền của bên thứ ba, việc truy cập trang web này sẽ không bị cản trở hoặc sẽ có không có lỗi trong trang web. Và vi rút, trang web này sẽ an toàn và bất kỳ lời khuyên hoặc lời khuyên nào từ trang web để có được Master Fireworks là chính xác hoặc đáng tin cậy. Bất kỳ đại diện hoặc bảo hành đều bị từ chối rõ ràng.

Xin lưu ý rằng một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ các bảo đảm ngụ ý, vì vậy một số loại trừ có thể không áp dụng cho bạn, vui lòng kiểm tra luật địa phương của bạn.

Chúng tôi có quyền giới hạn, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào trang web này hoặc bất kỳ tính năng nào của trang web này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

Trách nhiệm pháp lý Bất kể lý do gì và do bạn liên hệ, sử dụng, không thể sử dụng trang web này, thay đổi nội dung của trang web hoặc truy cập vào bất kỳ trang web nào khác do các liên kết được cung cấp bởi trang web này hoặc trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép hoặc do gửi email cho chúng tôi Bất kỳ hành động nào do chúng tôi thực hiện hoặc không thực hiện, cho dù đó là thiệt hại trực tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả, gián tiếp, đặc biệt hoặc mang tính trừng phạt, chi phí, tổn thất hoặc trách nhiệm pháp lý, Master Fireworks và/hoặc các bên khác liên quan đến việc tạo ra , sản xuất hoặc đại diện cho chúng tôi Người của trang web không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào.

Master Fireworks và/hoặc những người khác có liên quan đến việc tạo, sản xuất hoặc truyền tải trang web này không chịu trách nhiệm bảo trì vật chất và cung cấp dịch vụ của trang web này hoặc đối với bất kỳ sửa đổi, cập nhật hoặc đăng tải nào liên quan đến trang web này. Bất kỳ tài liệu nào trên trang web này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Ngoài ra, Master Fireworks không có bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ thiệt hại nào có thể dẫn đến việc thiết bị máy tính hoặc tài sản khác của bạn bị nhiễm vi-rút do bạn sử dụng, truy cập hoặc tải xuống bất kỳ tài liệu nào trên trang web này. Nếu bạn chọn tải xuống các tài liệu từ trang web này, bạn sẽ tự chịu rủi ro khi làm như vậy.

Hoạt động bị cấm Bạn bị cấm tham gia vào bất kỳ hành động nào mà Master Fireworks được coi là không phù hợp và/hoặc sẽ được coi là bất hợp pháp theo quyết định tuyệt đối của mình hoặc bị cấm bởi bất kỳ luật nào áp dụng cho Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

Bất kỳ hành vi nào cấu thành sự vi phạm quyền riêng tư (bao gồm cả việc tải lên dữ liệu cá nhân mà không có sự đồng ý của người có liên quan) hoặc các quyền hợp pháp của bất kỳ cá nhân nào khác;

Sử dụng trang web này để đập phá hoặc phá hoại Master Fireworks, nhân viên của công ty hoặc những người khác hoặc làm giảm uy tín của Master Fireworks theo cách này; Tải lên tệp chứa vi-rút và gây thiệt hại cho tài sản của Master Fireworks hoặc tài sản cá nhân khác;

Đăng hoặc truyền bất kỳ tài liệu trái phép nào lên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hệ thống hoặc an ninh mạng, phân biệt chủng tộc, phân biệt chủng tộc, tục tĩu mà chúng tôi tin rằng có thể gây phiền toái, bất lợi hoặc vi phạm Master Fireworks hoặc các công ty bên thứ ba, Đe dọa, khiêu dâm hoặc tài liệu bất hợp pháp khác .

Bạn và Master Fireworks đồng ý rằng mọi tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web này sẽ tuân theo luật của Đặc khu hành chính Hồng Kông và sẽ được đệ trình lên cơ quan tài phán độc quyền của các tòa án của Đặc khu Hồng Kông. Khu hành chính.

Sử dụng trang webTrừ khi có quy định khác, trang web này chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn và không được sử dụng cho mục đích thương mại. Bạn không được phép cho người khác sử dụng trang web này;

Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, đơn phương xem xét, chỉnh sửa, di chuyển hoặc xóa bất kỳ tài liệu nào được hiển thị hoặc đăng trên Trang web hoặc bảng thông báo của Trang web mà không cần thông báo;

Bạn không được sửa đổi, sao chép, đặt lại, in lại, tải lên, đăng, truyền hoặc phân phối bất kỳ Tài liệu nào, bao gồm mã và phần mềm trên Trang web, theo bất kỳ cách nào;

Bạn đồng ý không sử dụng bất kỳ nội dung tục tĩu, phỉ báng hoặc xúi giục nào và không đăng bất kỳ tài liệu nào có tính chất phỉ báng, xúc phạm, quấy rối, phân biệt chủng tộc hoặc thù hận trên trang web này. Bạn đồng ý chỉ sử dụng trang web này theo quy định của pháp luật.

Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu nào bạn cung cấp trên Trang web hoặc đăng trên Bảng tin hoặc Diễn đàn hoặc ở nơi khác không vi phạm bản quyền, nhãn hiệu hoặc các quyền cá nhân khác hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

Bạn đồng ý không làm hỏng, che đậy, tấn công, sửa đổi hoặc can thiệp vào Trang web và phần mềm, phần cứng và / hoặc máy chủ liên quan của Trang web theo bất kỳ cách nào.

Nếu bạn không tuân thủ các điều khoản trên, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào trang web này, cho dù họ có đăng thông báo vào những thời điểm khác nhau trên trang web hay không.

Thỏa thuận bảo mật và bí mậtBạn đồng ý không tiết lộ, sao chép, sử dụng, trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp bất kỳ thông tin bí mật nào được bán hoặc tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào và được tiết lộ bởi Master Fireworks. Thông tin này sẽ được đánh dấu là “thông tin bí mật” hoặc tương tự, bao gồm các tài liệu, quy trình và kỹ thuật độc quyền liên quan đến việc xem xét và thử nghiệm khái niệm sản phẩm hoặc dịch vụ trong tương lai trong các cuộc khảo sát hoặc thảo luận trực tuyến hoặc ngoại tuyến.